DATE: 2023-07-19

ZJSY APT 202307295F1V01 G1995/23    
Q)ZJSA/QMRLC/IV/NBO /A /000/999/N1818.1E10924.8R005 
A)ZJSY B)202307201820 C)202307282200 
D)SUN MON TUE THU FRI 1820-2200                                        
E)RWY08/26 CLOSED DUE TO WORK IN PROGRESS. 

ZJHK APT 2023072E462V01 G2011/23    
Q)ZJSA/QMRLC/IV/NBO /A /000/999/N1956.0E11027.6R005 
A)ZJHK B)202307221601 C)202309262130 
D)SUN TUE THU SAT 1601-2130                                            
E)RWY09/27 CLOSED DUE TO MAINT. 
 
ZJHK APT 2023072E455V01 G2010/23    
Q)ZJSA/QMRLC/IV/NBO /A /000/999/N1956.0E11027.6R005 
A)ZJHK B)202307201601 C)202307202030 
E)RWY09/27 CLOSED DUE TO MAINT.